Tekniska översättningar

Tekniska översättningar

Översättning av tekniska texter utgör en stor del av dagens översättningsmarknad, då fältet för tekniska översättningar innefattar mångahanda domäner och idag finns det få områden som helt saknar koppling till teknik. Följaktligen omspänner översättning av tekniska texter många olika domäner:

 • bruksanvisningar;
 • sjöfart;
 • medicin;
 • informationsteknologi;
 • naturvetenskap;
 • miljöskydd och -teknik;
 • byggnation mm;

Klassificeringen av en text som teknisk eller juridisk eller tillhörande något annat område är något godtyckligt, då gränserna mellan områdena kan vara ganska diffusa.

Översättning av tekniska texter är ett intressant område eftersom det för samman de sakkunniga med nödvändig fackmässig kompetens och översättare med nödvändig språkvetenskaplig kompetens, som förmodligen kan åstadkomma en språkligt sett bättre översättning.

Av den anledningen står personer med både språkvetenskaplig och en annan utbildning, till exempel inom medicin eller fysik, högt i värde. Den största fördelen med sådana fackkunniga översättare är att de är väl förtrogna med respektive terminologi och förstår texten som ska översättas fullt ut. Även om absurda misstag inte förekommer speciellt ofta i erfarna översättares arbete, kan en översättare som saknar teknisk kompetens ge upphov till dramatiska konsekvenser med sina misstag.

Vid översättning av tekniska texter är följande aspekter viktiga:

 • exakthet och korrekthet,
 • noggrann läsning,
 • sunt förnuft,
 • bra föreställningsförmåga,
 • hänsyn till läsaren.

Det är självklart att exakthet och korrekthet inte erfordras här för att på ett bästa sätt uttrycka upphovsmannens djupa tankar eller artistiska framställning. Ett fel i en bruksanvisning kan i bästa fall resultera i ilskna telefonsamtal till tillverkaren och göra ett nervvrak av kunden, men i värsta fall kan det ge upphov till allvarliga olyckor.

En översättare av tekniska texter måste ha förmågan att föreställa sig hur den beskrivna anordningen, apparaten, mm. ser ut. Det kan inte uteslutas att även källtexten, vilken redan kan vara en översättning, innehåller misstag, men noggrann läsning, sunt förnuft och en bra föreställningsförmåga skall säkerställa att felen i originaltexten inte överförs till målspråket.

Precis som alla texter, kräver även tekniska texter att hänsyn tas till läsaren, dvs. målgruppen. Läsarens förmodade kunskaper bestämmer vilka termer översättaren och granskaren använder. I en text avsedd för kirurger, med beskrivning av en medicinsk apparat, används fler specifika termer (ofta även på latin) än i en broschyr som är avsedd för patienterna som skall behandlas med samma apparat. Således går allt i korthet ut på kunskapen att berätta och förklara komplicerade saker på ett sådant sätt som även en lekman kan förstå, som vanligtvis är fallet med all vetenskap.

Översättning av texter om olika maskiner och program underlättas av möjligheten att själv kunna använda eller granska det aktuella objektet eller se på hur andra använder dessa. På detta sätt är det mycket enklare att föreställa sig vad som beskrivs i texten och undvika dumma misstag som annars kan förekomma i översättningen.

I detta avseende kan kunden hjälpa översättaren och, om möjligt, presentera maskinen eller programmet som beskrivs i texten för översättaren. Detta är dock inte alltid genomförbart, i vissa fall måste översättaren söka upp produkten hos säljaren (förutsatt att produkten redan finns på marknaden) eller förlita sig till visuella hjälpmedel.

Som fallet är med juridiska översättningar, kräver även tekniska översättningar uppmärksamhet på följande aspekter:

 • texten måste vara otvetydig,
 • texten måste vara lättförståelig,
 • texten måste vara så koncis som möjligt (till exempel varningar i en bruksanvisning).

Två typer av tekniska översättningar, dvs. bruksanvisningar och översättning av medicinska texter finns beskrivna mer detaljerat under motsvarande länk.

Översättning av tekniska texter

Vid arbete med tekniska texter är inte lingvistiska färdigheter av högsta betydelse. Det använda språket är i allmänhet kortfattat och som regel bör det inte finnas några undermeningar. Man ska dock ha i åtanke att användningen av nominativ stil gör det svårare att läsa texten och av den anledningen föredras att riktningen är direkt, i synnerhet i bruksanvisningar.

Samtidigt kan en person med enbart språkvetenskaplig bakgrund hamna i svårigheter på grund av otillräckliga kunskaper i tekniska termer och aktuellt fackspråk. Översättning av tekniska texter kräver onekligen en bra föreställningsförmåga, i synnerhet om maskinen eller anordningen som beskrivs inte kan ses på bild, eftersom det hjälper att undvika större misstag. Så hamnar tryckknapparna inte på fel ställen och man tar inte för givet att en anordning med flera meter i diameter är en bärbar sådan.

Terminologiska ordböcker

En översättares och även en korrekturläsares bäste vän vid arbete med tekniska texter är terminologiska ordböcker. Man kan inte direkt påstå att det finns för få terminologiska ordböcker tillgängliga. För det finns verkligen ett brett utbud av mycket olika ordböcker, från byggnation till judaism, som är allt oftare tillgängliga även på nätet. Likväl kräver användande av ordböcker viss försiktighet då alla kan göra misstag. En bra översättare känner sina verktyg in och ut, och vet var det kan brista i ordböcker eller sökorden.

Terminologi för tekniska översättningar

Korrekt användning av terminologi är en av nyckelaspekterna inom tekniska översättningar. Hjälp finns att få från olika håll:

 • de sakkunniga inom området,
 • ordböcker,
 • utgivna texter i det aktuella ämnet.

Det enklaste är naturligtvis att ha en sakkunnig tillgänglig i andra änden av telefonlinjen, men oftast är inte så fallet. Dessutom vet dock inte heller t.ex. en datorspecialist alltid den korrekta datortermen ur minnet.

Då är det viktigt att översättaren kan hitta den rätta termen på målspråket i facklitteratur eller i terminologiska ordböcker, men det kräver även en bedömning av källans tillförlitlighet. En möjlig lösning är att lämna kvar det främmande ordet i texten, i synnerhet om det är allmänt använt. Man får absolut inte hitta på en egen, ny term eftersom detta förvirrar läsarna (och sannolikt även korrekturläsaren).

Det är relativt vanligt att en term på engelska har flera synonymer på målspråket, och vice versa. Om så är fallet konsulterar vi kunden och frågar om företaget har några preferenser eller om de har använt en specifik term tidigare. Självklart ger vi vid önskemål kunden råd, om vilket som bäst skulle passa deras företag.

Termbaser

Många företag har utvecklat egna termbaser över termer som ofta används inom deras bransch och som även återspeglar företagets preferenser. Sådana termbaser är till stor hjälp för översättaren och hjälper att upprätthålla terminologisk enhetlighet. Om ni ännu inte har utvecklat en egen termbas, bör detta nämnas när en översättning beställs, så att våra översättare kan börja ställa samman den.

Fight the Fog

Fight the Fog är en kampanj, som lanserades 1998 av EU-kommissionens översättningstjänst, med målsättning att bekämpa det så kallade suddiga eller oklara eurospråket. Detta rör juridiska och tekniska översättning inom Europeiska Unionen och är avsett som hjälpmedel för både personer som upprättar initiala dokument och för dem som översätter dessa.

Även om stilguiden på EU-kommissionens webbsida finns för tillfället endast tillgänglig för engelsktalande personer, kan en del av rekommendationerna vara även användbara på andra språk, i synnerhet när man översätter till engelska. Bland mycket annat ger stilguiden t.ex. följande råd:

 • vid skrivande utgå alltid från läsaren,
 • använd verb i stället för substantiv (t.ex. ”att analysera” i stället för ”att genomföra en analys”),
 • undvik ord med abstrakt eller oklar innebörd, mm.
» Begär prisoffert för en teknisk översättning…