Översättning av bruksanvisningar

Kasutusjuhendi tõlge

En av det flertalet översättningstjänster som Scriba erbjuder är översättning av bruksanvisningar, vilket innebär bearbetning av olika tekniska texter inom olika områden, från fotografering till luftkonditionering. Precis som andra specifika texter, kräver även översättning av bruksanvisningar speciell kompetens i form av tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Översättningsbyrå Scriba garanterar sina kunder att alltid i sin databas finna en översättare som är mest kvalificerad inom området, samt att den som granskar texten har motsvarande meriter. Vi ser även till att både översättaren och granskaren har förmågan att bearbeta texten till ett slutresultat som är förståeligt för vanliga användare och inte enbart för specialister. Som ett resultat av ett nära samarbete med kunden kommer våra översättare och granskare alltid fram till den bästa lösningen. Hela vår arbetsprocess beskrivs mer i detalj nedan.

I den globaliserade världen blir företagsexpansioner och etableringar på nya marknader allt viktigare och av den anledningen måste produkterna anpassas till behoven av olika kulturer. Kunden har alltid en bättre inställning till företag som har förmågan att kommunicera med kunder på deras modersmål. Därför hjälper vi er att inte enbart översätta och lokalisera ert företags dokument och webbplatser, utan även att marknadsföra era produkter genom att förse er med noggrant färdigställda, översatta, granskade och korrekturlästa bruksanvisningar.

Det kan felaktigt tyckas att bruksanvisningar är enkla att översätta eftersom de oftast innefattar korta och koncisa meningar som är omöjliga att missförstå. I realiteten skiljer sig bruksanvisningar från andra texter i sin uppbyggnad och sitt språkbruk varför det är nödvändigt för översättaren att ha tillräckliga erfarenheter inom området för att säkerställa det bästa resultatet.

 • Först är det viktigt att identifiera målgruppen, då en text översatt för vanliga användare skiljer sig i språkbruk från den avsedd för specialister. I det tidigare fallet används färre områdesspecifika termer, vilka vid förekommande fall alltid har förklarats, medan texten avsedd för specialister är mer specifik och omfattar mer komplicerade termer.
 • Det är viktigt att tänka på att syntaxen i bruksanvisningar och i vanligt språk kan skilja sig något åt. Bruksanvisningar använder t.ex. mycket imperativt modus, vilket gör texten instruktiv, varför det är viktigt att följa texten i den sekvens den presenteras i. Även om bruksanvisningar vanligtvis brukar följa en logisk uppbyggnad och ett koncist ordval, kan det även här förekomma undantag. Av den anledningen söker vi alltid den mest kvalificerade översättaren för varje särskilt projekt, som känner språket och språkmiljön med dess säregenheter.
 • Man skall även vara uppmärksam på att det finns många figurer och bilder i en bruksanvisning, med förklaringar som måste vara så begripliga som möjligt. Här är det viktigt att samarbeta med kunden som kan hjälpa till med terminologin och förse översättaren med kompletterande hjälpmaterial, t.ex. i form av information från specialister som känner produkten väl. Vid behov anpassar vi alla bilder till målspråket samt designar och utformar det översätta materialet i enlighet med kundens önskemål.

Arbetsprocessen vid översättning av bruksanvisningar

När man beställer en översättning av bruksanvisning är det viktigt att originalet är den senaste versionen där inga fler ändringar planeras, för alla uppkomna ändringar under arbetets gång innebär extra arbete och en extrakostnad.

Vid behov kan vi även ge lingvistiska råd vid förberedelsen av originaldokumentet. Det är fördelaktigt att använda granskare från samma översättningsbyrå redan vid framtagning av den originala bruksanvisningen även därför att språkgranskaren kan undvika detaljer som kan orsaka problem i översättningsarbetet och de efterföljande stegen i arbetet flyter på smidigare.

Det är även viktigt att filen sparas i ett enkelt redigerbart format, till exempel i en MS Office fil. En text som lämnas in på papper innebär extra omkostnader eftersom inskanning och utformning av bilder kräver extra arbete som kan undvikas. Desto lättillgängligare texten eller delar av den är för översättaren, desto snabbare kan slutresultatet levereras till kunden. Likväl, vi på Scriba accepterar texter i alla format.

Översättningsprocessen för bruksanvisningar omfattar följande steg:

 • projektets villkor avtalas med kunden (leveransdag, layout mm.);
 • en projektgrupp bildas;
 • research (upprättande av en termbas), översättning och anpassning;
 • granskning och korrekturläsning;
 • utformning, layout och en sista granskning;
 • översättning levereras till kunden;
 • återkoppling från kund och införande av erforderliga ändringar;
 • projektet avslutas.

Samarbete med kunden

Som i fallet med alla översättningar är samarbete med kunden en nödvändighet. I korthet är följande aspekter av betydelse här:

 • termbas och företagsspecifika jargong,
 • en detaljerad presentation av produkten eller tjänsten som ska översättas, om möjligt,
 • återkoppling från kund.

Detta innebär att, förutom identifierande av målgruppen och ett avtal om leveranstiden, är kundens assistans även med terminologin mycket välkommen. Alla företag har vissa termer som de föredrar och kan ha även skapat egna termbaser som avsevärt kan underlätta översättarens arbete.

Om företaget inte har någon befintlig termbas är vi beredda att skapa en och utöka den i takt med kommande översättningar. Det är viktigt att företagets alla kontor eller återförsäljare i olika länder engageras i arbetet med termbasen eftersom de kan ge viktig information om ett särskilt land eller en specifik produkt. Om ni redan är avtalskund hos Scriba har vi möjlighet att erbjuda er kortare leveranstider för analoga arbeten, då terminologin är bekant och kundens preferenser kända.

Översättning av bruksanvisningar skulle underlättas stort om översättaren först fick bekanta sig något med maskinen som beskrivs i bruksanvisningen, för att kontrollera om allting är tillräckligt begripligt. Dessutom gör en okulär besiktning och möjligheten att prova maskinen det enklare att beskriva den.

Kundens återkoppling till översättaren är alltid mycket välkommen och är även det sista steget i projektet. Ändringar från företagets specialister, framförallt i termer och stil, hjälper oss att förbättra våra tjänster och kunna leverera mer korrekta översättningar i framtiden. Dock kan inte Scriba garantera en bästa kvalitet på översättningen om kunden korrigerar det färdiga arbetet på egen hand utan att konsultera med oss.

Kvalifikationer för en översättare av bruksanvisningar

Vanlig praxis inom översättningsbranschen är att en översättare bör, som regel, översätta till sitt modersmål där man bäst känner till alla kultur- och språkmässiga nyanser. Likväl, det estniska språket har förhållandevis få användare i världen och därför måste våra översättare även vara beredda på att översätta till ett främmande språk. Den tämligen allmänt spridda uppfattningen om att översättning till ett främmande språk automatiskt innebär en lägre översättningskvalitet är helt obefogad.

 • Först och främst kan man inte ta för givet att alla kan skriva flytande och utan grammatiska fel på sitt modermål. Man bör inte glömma att översättning kräver en god förmåga att uttrycka sig i skrift och att vi aldrig kan förvänta av en person som är djupt insatt i, till exempel, detaljer om en musikanläggning, även kan skriva eller översätta en bruksanvisning till den med lika bra resultat.
 • För det andra har en erfaren översättare varit verksam inom branschen i många år och är därför väl insatt i dokumentationen, formen för bruksanvisningar och relevant språkbruk i sitt målspråksland, och har troligtvis lämplig erfarenhet även för att anpassa texten.

Lokalisering av bruksanvisningar

Vid översättning av en bruksanvisning är det även viktigt att lokalisera den, dvs. anpassa materialet till kulturen i målspråkslandet. Just vad gäller teknik och olika instrument är följande punkter av betydelse:

 • beakta skillnader i elektriska system;
 • skillnader i driftsfrekvenser för telefoner;
 • format för datum, adress mm.

Lokaliserade produkter säkerställer större framgång på en främmande marknad, för det blir lättare för era framtida kunder att förstå produkterna, och naturligtvis föredrar kunderna alltid de företag som har förmågan att anpassa sig till lokala seder och bruk.

Tilläggstjänster

Förutom översättning kan ibland vissa tilläggstjänster vara nödvändiga för bruksanvisningar, så som layout och grafisk utformning. Vi förbereder översättningsmaterialet med hjälp av DTP (Desktop Publishing) i enlighet med kundens önskemål, och bruksanvisningen kan fortsätta sin väg direkt från översättningsbyrån till tryckeriet.

» Begär prisoffert för översättning av en bruksanvisning…