Lokalisering

Lokaliseerimine

Lokalisering innebär att materialet anpassas efter målspråkets kultur, traditioner och lagar. Det gäller framförallt vid översättning och anpassning av programvaror och hemsidor, men allt oftare behöver även bruksanvisningar, visitkort, broschyrer mm lokaliseras. Det är en ganska så tids- och resurskrävande process, med inblandning av sakkunniga från många olika områden (utvecklare, grafiska formgivare, översättare mm), vars nära samarbete vid utveckling av en produkt eller tjänst ger det bästa resultatet.

Två etablerade förkortningar i det sammanhanget är i18n och l10n, varav den första betyder internationalisering och den andra lokalisering. Dessa förkortningar kommer från engelska internationalization och localization, där man har tagit första och sista bokstaven i orden, och talen 18 och 10 betecknar antalet tecken mellan dessa.

Då det är ett omfattande arbete, måste alla bitar i materialet anpassas så noggrant som möjligt. I jämförelse med vanliga översättningar är det av ännu större vikt här att översättaren får den allra senaste versionen av programvaran eller webbsidan. Det är viktigt framförallt därför att i lokaliseringsprocessen är det så många personer inblandade som, vid eventuella senare ändringar, måste se över sitt arbete på nytt för att införa ändringarna. Lokalisering i sig är redan en så tidskrävande och kostsam process att sådana fall bör undvikas om möjligt.

Lokalisering är viktig i flera avseenden.

 • För det första föredrar människor produkter och tjänster som tillhandahålls på deras modersmål. Det förstås av den anledningen att modersmålet är det som vi förstår bäst.
 • För det andra förmedlar lokalisering till kunden att han eller hon är viktig för företaget, oavsett vilket språk han eller hon talar, och att företaget kan och vill anstränga sig för varje kund.
 • För det tredje kan det ofta vara så att det är svårt, om inte omöjligt, att använda en produkt som inte motsvarar de lagstadgade kraven i landet. Till exempel en programvara för finansstyrning som är gjord i England är inte automatiskt användbar i Estland.

Vad som exakt behöver lokaliseras och i hur stor omfattning beror alltid på konkret projekt och produkt/tjänst. Idealfallet är att lokaliseringen omfattar ett projekt i sin helhet, från webbsidan och reklam till bruksanvisningar och teknisk support. Dessvärre måste man ofta exkludera vissa saker från lokaliseringen för att kunna hålla sig inom sina budgetramar. Så kan man till exempel exkludera vissa undersidor av sin webbsida som inte har lika stor betydelse för det aktuella kulturrummet. Vilka och hur stora delar behöver lokaliseras utreds med hjälp av en marknadsanalys innan processen påbörjas.

Samarbete med kunden

Om ni har beslutat att lansera en produkt på en ny marknad, är det bäst att vända sig till ett lokaliseringsföretag. Det är till stor nytta att redan från ett tidigt utvecklingsstadium samarbeta med en sakkunnig inom lokalisering som kan framhålla vissa aspekter som bör beaktas exempelvis vid grafisk utformning, för att förenkla lokaliseringen. Vid önskemål kan vi hjälpa er att hitta en leverantör för produktion och utveckling av er webbplats. Förberedelser som måste göras innan lokaliseringen beskrivs närmare nedan.

Vid författande av texter rekommenderar vi alltid att anlita professionell hjälp, då översättningens kvalitet i hög grad även är beroende av källtextens kvalitet. En sakkunnig kan från början undvika fel i texten som skall översättas. Samtidigt garanterar proffsiga originaltexter ett bra intryck av företaget.

Hjälpmedel vid lokalisering

Då lokalisering är en process med många inblandade, har olika språkliga och teknologiska hjälpmedel en viktig roll här. Utan hjälpmedel kan ingen garantera att sakkunniga i olika områden använder definitioner på samma sätt. En termbas är extra viktig vid ändringar, om de av någon anledning införs av ny person som är van vid en något annorlunda terminologi.

I samma syfte är det viktigt att använda översättningsminnen och hålla de tillsammans med termbasen tillgängliga för alla inblandade. Programvaror och webbplatser innehåller ofta återkommande information och användande av översättningsminnen hjälper avsevärt att minska arbetsvolymen.

Vid lokalisering av webbplatser är även GMS (Globalization Management System) ett viktigt verktyg som i form av en specialdesignad sökmotor kontinuerligt övervakar webbplatsernas innehåll och informerar översättaren eller redaktören om alla tillägg och ändringar i det. Med hjälp av den informationen kan man enkelt göra nödvändiga ändringar även på andra språk utan att själv behöva övervaka webbplatsen och dess innehåll.

Vad bör beaktas vid lokalisering

 • Texten bör vara så tydlig och lättbegriplig som möjligt, för att den skall kunna översättas enkelt och snabbt, undvik gärna idiom och kulturbundna uttryck.
 • Materialet som skall översättas bör vara i lättillgänglig form.
 • Layouten bör vara så flexibel som möjligt, med tanke på att ord kan vara olika långa på olika språk.
 • Helst bör Unicode systemet användas för att 2-bit tecken (t.ex. japanska) inte skall utgöra ett problem.
 • Om er produkt behöver lokaliseras till flera olika språk/kulturer, är det viktigt att se till att alla versioner blir färdiga ungefär samtidigt för att möjliggöra simship (simultaneous shipment), annars kan kunder och användare vänja sig med den källspråkiga varianten och lokaliseringen ger inte lika bra kostnadseffekt.

Förberedelser för lokalisering

 • marknadsföring,
 • internationalisering,
 • layout,
 • systemutveckling.

Lokalisering föregås först av en generell marknadsundersökning i målspråkets kulturrum för att kunna bestämma både reklamstrategier och aspekter som behöver större fokusering vid lokalisering. Lokalisering utgör i själva verket en del av ett företags globaliseringsprocess. Det föregås av internationalisering som i princip innebär att man eliminerar alla tekniska hinder och förenklar för översättarnas arbete. En av internationaliseringens viktigaste uppgifter är att separera texten som måste översättas från programmeringskoderna. Då behöver inte översättarna själva leta efter översättningstexten och göra ändringar i koderna som även utesluter uppkomsten av fel i programmet.

Layoutmässigt är det viktigt att tänka på att ord och uttryck är olika långa på olika språk. Det innebär att menyernas bredd och längd på webbsidan bör vara enkla att ändra om man vill översätta sin hemsida till andra språk. Samtidigt får inte ändrad storlek på webbplatsens enskilda element förstöra det allmänna intrycket. Därför är det bäst om man även i det skedet kan rådgöra med en sakkunnig som kan bedöma vilka skillnader olika ordlängder medför.

Vid systemutveckling bör man lägga märke till att systemet stöder olika språk, och använda den ovannämnda Unicode standarden. Man bör inte heller glömma att systemet skall möjliggöra användning av olika adress- och datumformat.

Testning av lokaliserat material

Även om internationalisering nästan garanterar att inga ändringar görs av misstag i koden för en lokaliserad programvara, måste hela det lokaliserade materialet testas innan den görs tillgängligt för kunden. Det hjälper att försäkra sig om att användargränssnittets alla funktioner fungerar som de skall, att alla dialogfönster har rätt utformning och att programmet fungerar ordentligt. Testning är viktig både för programvara och för webbsidor, då fel kan förekomma i båda. Vad som bör uppmärksammas mest vid testningen beror på varje enskilt projekt.

» Begär prisoffert för lokalisering…