Filmöversättning

Filmöversättning

Filmöversättningar har vi daglig kontakt med både när vi går på bio och när vi tittar på TV hemma, och vid båda fallen kan vi ibland lägga märke på ett flertal fel och missar i undertexterna. Naturligtvis är det inte acceptabelt att varje undertext innehåller felstavningar plus eventuella översättningsfel, men i själva verket måste filmöversättare ta hänsyn till ett flertal aspekter som gör översättningsprocessen mera komplicerad. Nedan beskrivs vissa principer som gäller när man översätter filmer.

Filmöversättare möter många utmaningar i sitt arbete.

  • I samtal som till synes verkar ganska vardagliga kan det förekomma ämnesspecifika termer och kulturbundna uttryck.
  • Undertexter har vissa tids- och utrymmesmässiga begränsningar. Hänsyn måste tas till att det som sägs får plats på ett fåtal rader för att tittarna skall hinna läsa den. Undertexterna måste överensstämma med bild och ljud.
  • Vid dubbning måste man se till att replikerna på båda språken är ungefär lika långa.
  • Först, innan översättningen påbörjas, måste alla tekniska lösningar klaras ut: hur vill kunden ha sin text, i vilket format lämnas originalfilen och i vilket format önskas slutresultatet, mm.
  • Det kan förekomma fall, där översättaren måste jobba utan en undertextfil på originalspråket och själv lyssna efter vad som sägs. Det kan vara riktigt svårt, speciellt när ljudkvaliteten inte är den bästa. Oftast föredrar översättare att jobba med hjälp av ett manuskript på källspråket, vilket även minskar risken för fel.
  • Det förekommer även fall då översättaren måste göra en översättning endast med hjälp av en undertextfil, utan möjligheten att själv kunna se filmen. På det sättet är det lätt hänt att det blir fel i översättningen p.g.a. missförstånd som man kan undvika när man ser filmen.

Att översätta filmer kan tyckas som en lätt uppgift, då många filmer och serier använder ett förhållandevis lätt vardagsspråk. Dock om man tänker efter på vad vi tittar på för program på TV, så kan det vara ett sjukhus- eller polisserie som innehåller en hel del medicin- eller kriminologiska termer, eller en film som handlar om miljöfrågor eller diplomati, mm. Alltså måste en filmöversättare vara väl förberedd på alla sorters överraskningar som kan förekomma i en film.

Dessutom måste filmöversättare klara av olika kulturtypiska uttryck och fraser som är extra svåra att översätta, inte minst om textvolymen som får plats i undertextraderna är begränsad, precis som tiden. När man, vid exempelvis dubbning, ibland kan få uttrycka sig på annat sätt än vad som sägs i originalet, är det svårare att göra sådana ändringar i undertexterna.

Därför måste man ständigt ta svåra beslut, hur och vad exakt man översätter av texten, utifrån ett givet teckenutrymme. Översättare finner det ofta tråkigt att tvingas lämna ut ett vackert och välklingande uttryck och byta ut det mot ett vanligare endast av utrymmesskäl.

Översättningar för många filmer, som dock kan vara av tveksam kvalitet, kan man även hitta på internet. Även om man kan hitta förhållandevis bra översättningar, innehåller de fler översättnings- och stavfel, då dessa oftast kommer från hobbyöversättare som normalt saknar manuskript när de översätter. Man hör ofta folk klaga på dåliga översättningar av billiga DVD-filmer, alltså är det bäst att vara på sin vakt.

Om ni behöver en bra filmöversättning så fort som möjligt är ni välkomna att kontakta oss. Tänk dock gärna på att även om filmklippet kan kännas kort, kan texten som behöver översättas vara ganska lång och därför rekommenderar vi att ni räknar med en tillräcklig tidsmarginal. Kontakta oss gärna för en bedömning om hur lång tid det tar att översätta ert videomaterial samt för en ungefärlig kostnad.

Hur lång tid tar det att översätta en film?

Precis som vid vilken översättning som helst, måste man ha god tid på sig när man jobbar med undertextning. Tidsåtgången påverkas av många olika faktorer.

  • Fortast går det att leverera texter skrivna i Microsoft Word, för då kan översättaren koncentrera sig endast på översättning och på att få fram så bra formuleringar som möjligt.
  • Mycket hänger även på genren och texten – att översätta vardagsspråk tar naturligtvis mindre tid än att översätta ett samtal mellan två läkare i operationssalen.
  • Tidsåtgången blir större om översättaren även måste tänka på den tekniska sidan. Så kan till exempel arbetet med undertexternas tidskoder ta mycket längre tid än själva översättningen. När filerna måste konverteras från ett format till ett annat, innebär även det mer arbete.
  • Onekligen går det fortast när översättaren har en undertextfil eller ett manuskript att utgå ifrån och inte behöver lyssna efter vad som sägs för att kunna översätta.

Begränsningar vid undertextning

De två främsta begränsningarna som man måste ta hänsyn till vid undertextning är det begränsade utrymmet och den begränsade tiden hur länge en undertext får visas.

Det begränsade utrymmet innebär att kunden bestämmer hur många textrader och tecken undertexterna får innehålla. Oftast innehåller undertexterna två textrader, medan teckenantalet kan variera mellan 30-60 tecken. Alltså måste översättaren rymma all nödvändig text på några få rader och det är oundvikligt att en del av texten måste utelämnas. Även det hur texten fördelas mellan raderna är en viktig aspekt att ta hänsyn till.

Den begränsade tiden innebär att undertexterna får visas på skärmen under ett visst antal sekunder. Det beror mycket på samtalets intensitet. Om det dröjer längre till nästa replik kan undertexten visas något längre, men om replikerna följer direkt efter varandra kan undertexterna visas på skärmen endast ett par sekunder.

Synkronisering av undertexter

En av de mest tidskrävande uppgifterna vid översättning av undertexter är att lägga in undertexterna med hjälp av tidskoder. Om översättaren har tillgång till en undertextfil som redan innehåller tidskoden, behöver man inte tänka på det. Men det kan hända att tidskoden saknas och då måste undertexterna läggas in manuellt så att de visas på skärmen exakt den tiden när repliken sägs.

Vad gäller synkronisering är det bra att tänka på att översätta ett litet stycke på tjugo minuter kan ta två-tre timmar och att lägga in dem kan ta nära dubbelt så lång tid.

Dubbning

Dubbning skiljer sig något från undertextning.

Om originaltexten finns kvar vid undertextning där man kan höra vad som sägs på originalspråket, spelas en ny version av talljudspåret in vid dubbning och den gamla hörs inte längre av tittarna.

I stället för hänsyn till det begränsade utrymmet måste översättare se till att replikerna tar ungefär lika lång tid på sig på båda språken för att undvika tillfällen där översatta repliker dröjer eller lyder efter att personen i filmen har slutat prata.

Dubbning har vissa fördelar, då tittaren inte behöver anstränga sig för att läsa undertexterna och man slipper även tänka på utrymmeshinder. Dubbning lämnar även en större frihet för översättare, då man oftast känner sig friare att omformulera meningar när tittaren inte kan höra originalet. Det kan man se tydligast i dubbning av tecknade filmer där karaktärerna även kan ha nya namn som passar bättre i det aktuella landet och replikerna kan vara anpassade till de lokala förhållandena.

» Begär prisoffert för filmöversättning…