Tulkkauspalvelut

Tulkkauspalvelut Tulkkauspalveluita tarjoavat melkein kaikki käännöstoimistot. Tulkkausta käytetään konferensseissa, kokouksissa, tapaamisissa – käytännössä kaikkialla, jossa samaan tilaisuuteen osallistuu eri kieliä puhuvia henkilöitä. Tulkkauksesta puhuttaessa käytetään usein käsitettä konferenssitulkkaus, johtuen siitä, että tulkkausta käytetään eniten konferensseissa. On kuitenkin muistettava, että suullista puhetta tulkkaa tulkki ja kirjallisen tekstin kääntää kielenkääntäjä.

Tulkkauspalveluiden tilaamisessa on aina huomioitava, että jotta tulkkaus onnistuisi, on toimeksiannosta ilmoitettava vähintään kolme viikkoa, mieluiten jopa kuukautta etukäteen. Asiakkaan on oltava mahdollisimman vastuuntuntoinen ja varmistettava, että tilaisuudessa puheenvuoroa käyttävät henkilöt toimittaisivat esitelmänsä ennalta sovittuun aikaan mennessä ja että tulkit saisivat ne käyttöönsä vähintään viisi päivää ennen tilaisuuden alkua. Jos kyseessä ovat yksinkertaisemmat puheet tai tekstit, riittää, että tulkki saa ne käyttöönsä muutama päivä ennen tapahtumaa. Vain siten tulkki pystyy varmistamaan, että hänellä on riittävästi aikaa perehtyä esitelmän teemaan, käytettäviin käsitteisiin, puhujan kielenkäyttöön ja muuhun tärkeään. Jos esitelmiä ei ole toimitettu tulkeille etukäteen, tulkeilla on oikeus pyytää simultaanitulkkauksesta korkeampaa hintaa.

» Pyydä tulkkauspalvelun hintatarjous…

Tulkkauksen eri lajit

Konsekutiivitulkkaus
Puhe tulkataan yleensä tekstin vaikeusasteesta riippuen 5–15 minuutin jaksoissa, mutta joskus myös lause kerrallaan. Konsekutiivitulkkauksessa ei tarvita lisälaitteita, tulkki käyttää tulkkauksessa puhujan puheen aikana tekemiään muistiinpanoja.
Simultaanitulkkaus
Tulkkaus tapahtuu tulkkauskopissa samaan aikaan, kun puhuja puhuu ja kohdekielelle tulkattu teksti välitetään kuulijoille kuulokkeiden kautta. Tulkkikopissa on aina vähintään kaksi tulkkia, sillä yksi tulkki jaksaa tulkata korkeintaan puoli tuntia kerrallaan.
Kuiskaustulkkaus
Samanlainen kuin simultaanitulkkaus, sillä tulkkaus tapahtuu puhumisen kanssa samanaikaisesti, mutta ero on siinä, että tulkkauslaitteistoa ei käytetä ja tulkkaus välitetään kuiskaten muutamalle kuulijalle.
Kirjoitetun tekstin tulkkaus
Sellaisessa tapauksessa ei tulkata suullista puhetta, vaan alkuperäiskielellä oleva teksti luetaan paperista kohdekielellä.
Viittomakielen tulkkaus
Kuten sen nimityskin kertoo, teksti tulkataan joko viittomakielelle tai viittomakielestä, jotta kaikille osapuolille olisi taattu kielellinen tasavertaisuus. Viittomakielen tulkit ovat Virossa kokoontuneet Viron viittomakielen tulkkien yhdistykseen (Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing).

Tulkkauspalvelun tilaaminen

Tulkkauspalvelussa puhutaan A-, B- ja C-kielestä. Ensimmäinen niistä on tulkin äidinkieli, josta ja johon hän tulkkaa. B-kieli on aktiivinen vieras kieli, jonka tulkki hallitsee erinomaisesti ja josta ja johon hän tulkkaa. C-kieli on passiivinen vieras kieli, josta tulkki tulkkaa ainoastaan omalle äidinkielelleen, mutta ei sille kielelle. Tulkilla (ja myös kääntäjällä) on yleensä yksi B-kieli ja yksi tai kaksi C-kieltä. EU sallii vain yhden B-kielen.

Tulkkauspalveluista käytetään eniten simultaani-, konsekutiivi- ja kuiskaustulkkausta. Kirjoitetun tekstin tulkkausta ja viittomakielen tulkkausta käytetään vähemmän. Voidaan puhua myös konferenssitulkkauksesta, mutta se tarkoittaa yleensä simultaanitulkkausta. Aihepiirien mukaan voidaan tulkkaus jakaa oikeustulkkaukseen, mediatulkkaukseen, asioimistulkkaukseen ja EU-tulkkaukseen. Eräs tulkkauksen laji on myös reletulkkaus eli tulkkaus välikielen kautta, jossa kohdekieleen tulkataan kolmannen kielen eli pivot-kielen kautta.

Tulkin luonteenpiirteet

Tulkeiksi soveltuvat sellaiset henkilöt, jotka ovat luonteeltaan avoimia ja joita ison yleisön edessä seisominen ja puhuminen ei pelota. Toisaalta on tulkin oltava melko pidättyväinen, sillä tulkki ei saa kääntää huomiota puhujasta itseensä. Tulkin on lisäksi siirrettävä oman periaatteensa ja näkemyksensä tulkkauksen ajaksi syrjään sekä välitettävä puhujan ajatukset ikään kuin ne olisivat tulkin itsensä ajatuksia, muussa tapauksessa kuulijoille välittyy väärennetty sanoma. Simultaanitulkkaus edellyttää tulkilta lisäksi hyvää keskittymiskykyä ja erinomaista stressinsietokykyä.

Tulkkauksen ja kääntämisen erot

Molemmissa tapauksissa on kyseessä kääntäminen, mutta tulkkaus ja kääntäminen poikkeavat toisistaan monessa suhteessa. Niiden välisistä eroista voidaan mainita seuraavat:

Tulkattavan tekstin ainutkertaisuus
Tulkkauksessa tulkki tulkkaa tietyn osion ja kukaan ei kuule kyseistä tekstiä enää uudelleen, kukaan ei lue eikä analysoi sitä. Käännös taas on pysyvä, sitä voidaan lukea useamman kertaan, siihen saatetaan tehdä korjauksia, sitä voidaan analysoida, kääntää uudelleen ja niin edelleen.
Apuvälineet
Tulkin apuvälineinä ovat ensisijaisesti alkuperäinen teksti ja hänen oma tietonsa. On myös tärkeää ennakoida, mitä puhuja mahdollisesti sanoo seuraavaksi. Kääntäjän on mahdollista käyttää eri sanastoja, muita samaa aihetta käsitteleviä tekstejä sekä pyytää apua ja neuvoa saman alan asiantuntijoilta. Simultaanitulkkauksessa on mietintäaikaa hyvin vähän ja tulkeilla saattaa olla sen vuoksi vaikeuksia esimerkiksi vitsien tai sanontojen tulkkaamisessa, koska oikeiden vastineiden löytäminen saattaa viedä enemmän aikaa, kuin siinä tilanteessa on käytettävissä.
Mietintäaika
Simultaani- ja kuiskaustulkkauksessa mietintäaika jää hyvin lyhyeksi, tulkin on aloitettava tulkkauksensa heti, kun puhuja on lauseensa aloittanut. Konsekutiivitulkkauksessa aikaa on hieman enemmän, sillä tulkkaus tulee pienellä viiveellä. Kääntämisessä on ajatteluaikaa juuri niin paljon, että käännöksen ehtii ajoissa tekemään ja kääntäjällä on yleensä aikaa myös kaiken kääntämänsä tarkistamiseen.
Tiimityö
Tiimityöstä voidaan puhua yleensä simultaanitulkkauksessa, jolloin samassa tulkkauskopissa on kaksi tai kolme tulkkia, jotka tarvittaessa auttavat toisiaan. Kääntäjät työskentelevät yleensä yksin, vaikka neuvoa kysytään myös muilta.
Asiakaspalaute
Tulkkauksessa on asiakas itse läsnä ja voi heti tulkkauksen jälkeen antaa oman arvionsa siitä, mikä meni hyvin ja mikä ei. Kääntämisessä ei voida välitöntä palautetta antaa ja saattaa olla, että asiakas ei anna minkäänlaista palautetta.

Tulkkaus EU:ssa

Euroopan unionissa työskentelee enemmän tulkkeja kuin missään muussa kansainvälisessä organisaatiossa. Unionissa on 27 jäsenmaata ja 23 virallista kieltä. Laissa on säädetty, että kaikilla on oikeus käyttää omaa äidinkieltään, joten tulkeilla (ja myös kääntäjillä) on töitä riittämiin. Euroopan unionissa on 350 tulkkia, jotka ovat virkamiehen asemassa ja heidän lisäkseen vielä 2500 varalla olevaa tulkkia eli konferenssien freelance-tulkkia.

Oma tulkkausosastonsa on Euroopan parlamentilla, Euroopan komissiolla ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella. Tulkkeja käytetään eniten parlamentin täysistunnoissa, joihin osallistuu myös 800–1000 tulkkia. Tulkkauspalveluita käytetään myös erilaisissa kokouksissa (mm. poliittisten ryhmien, puhemiehistön, valtuuskuntien kokoukset), lehdistötilaisuuksissa ja ulkomaanmatkoilla.

Tulkkauspalvelun hinta

alk. 35 EUR/tunti

Tulkkauspalvelun hinta lasketaan tuntimäärän perusteella. Tuntihinta saattaa tuntua hyvin korkealta, mutta ei saisi unohtaa, että tulkkausta edeltää perusteellinen valmistelu, jolloin tulkki perehtyy tapahtuman aihepiiriin, tuleviin esitelmiin sekä asianmukaisiin käsitteisiin. Jos tulkin täytyy matkustaa tulkkaamaan toiselle paikkakunnalle, hintaan lisätään myös matkakulut sekä tulkkauslaitteiston kuljetus- ja vuokrauskulut (mikäli käytetään simultaanitulkkausta).

» Pyydä tulkkauspalvelun hintatarjous…