Käyttöohjeen käännös

Käyttöohjeen käännös Yksi monista käännöstoimisto Scriban tarjoamista käytännön käännöspalveluista on käyttöohjeiden kääntäminen. Se tarkoittaa erilaisten teknisten tekstien käsittelyä, joissa on kuvattu vaikkapa valokuvausta tai ilmastointilaitteiden toimintaperiaatteita. Kuten kaikkien muidenkin erikoistekstien käsittely, myös käyttöohjeiden kääntäminen edellyttää erikoiskoulutusta sekä riittäviä tietoja ja kokemuksia.

Käännöstoimisto Scriba takaa asiakkailleen etsivänsä tietokannastaan kääntäjän, joka on kyseisellä alalla pätevin ja varmistaa myös sen, että tekstin kielentarkastajalla olisi asianmukainen pätevyys. Samalla on muistettava, että kääntäjän ja kielentarkastajan on pystyttävä korjaamaan tekstiä siten, että sen ymmärtää tavanomainen käyttäjä, ei pelkästään alan asiantuntija. Kääntäjien, kielentarkastajien ja asiakkaan jatkuva yhteistyö johtaa parhaisiin tuloksiin. Koko työprosessimme kuvaus on esitetty alempana.

Globalisoituvassa maailmassa on yrityksen toiminnan laajentamisella ja uusien markkinaosuuksien saavuttamisella jatkuvasti lisääntyvä merkitys ja tätä varten on yrityksen tuotteet sovitettava erilaisten kulttuurien tarpeisiin. Asiakas suhtautuu aina myönteisemmin sellaisiin yrityksiin, jotka pystyvät asioimaan asiakkaan äidinkielellä. Autamme siis asiakirjojenne ja kotisivunne kääntämisen ja lokalisoinnin lisäksi myös tuotteidenne markkinoinnissa toimittamalla teille laadukkaasti laaditut, käännetyt ja kielentarkastajan tarkastamat käyttöohjeet.

Voidaan virheellisesti luulla, että käyttöohjeiden kääntäminen on helppoa, sillä lauseet ovat niissä yleensä lyhyitä ja selkeitä, joita ei voi ymmärtää väärin. Käyttöohjeet poikkeavat todellisuudessa muista teksteistä rakenteen ja kielenkäytön osalta, joten niiden kääntämisessä on ehdoton vaatimus, että kääntäjällä olisi näiden tehtävien osalta riittävästi kokemusta, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen.

 • Aina on ensin selvitettävä kohderyhmä, jolle käännettävä teksti on tarkoitettu, sillä tavanomaiselle käyttäjälle tarkoitettu teksti poikkeaa kielenkäytöltään alan asiantuntijoille tarkoitetusta tekstistä. Ensimmäisessä tapauksessa käytetään erikoisalan termejä paljon suppeammin ja jos niitä käytetään, niihin lisätään selostus, mutta alan asiantuntijoille tarkoitettu teksti on paljon perusteellisempi ja siinä on käytetty vaativiakin termejä.
 • On tärkeätä tietää, että ohjeiden ja arkisen kielenkäytön syntaksi poikkeavat hieman toisistaan. Ohjeissa käytetään paljon imperatiivia, teksti on opastava, joten on tärkeätä noudattaa juuri sitä järjestystä, joka tekstissä alun perin on. Vaikka käyttöohjeiden rakenne on yleensä loogisesti etenevä ja sananvalinta on selkeä, niin siinäkin saattaa olla poikkeuksia. Juuri siitä syystä haemme jokaiseen käyttöohjeen käännöshankkeeseen asianmukaisen pätevyyden omaavan kääntäjän, joka tuntee kielen ja kieliympäristön sekä niiden erikoispiirteet riittävän hyvin.
 • On huomioitava myös kuvien ja piirustusten lukumäärä sekä se, että niihin liitetyn tekstin on oltava mahdollisimman helposti ymmärrettävä. Tässä yhteydessä on tärkeätä yhteistyö asiakkaan kanssa, joka osaa tarvittaessa auttaa alan erikoissanaston osalta ja tarjoaa kääntäjän käyttöön erilaista apuaineistoa, mm. tuoteasiantuntijoiden tietoja. Sovitamme tarvittaessa kaikki kuvat kohdekieleen sekä muokkaamme ja taitamme käännetyn aineiston asiakkaan tarpeiden mukaan.

Käyttöohjeen käännöksen työprosessi

Käyttöohjeen käännöstä tilattaessa on tärkeintä, että kyseessä olisi ohjeen tuorein versio, johon ei tehdä enää mitään muutoksia, sillä käännöstyön aikana ilmenevät lisäykset tarkoittavat lisätyötä ja myös lisäkuluja.

Annamme tarvittaessa kielellisiä neuvoja myös alkuperäisen ohjeen laatimiseen. Jos käyttöohjeen laatimiseen saadaan mukaan saman käännöstoimiston kielentarkastajat, jossa käyttöohje on tarkoitus myöhemmin kääntää, niin etuna on myös se, että kielentarkastaja osaa poistaa sellaiset kohdat, jotka ovat kääntämisen kannalta ongelmallisia ja seuraavat työvaiheet sujuvat nopeammin.

Seuraavaksi on tärkeää, että tiedosto olisi tallennettu mahdollisimman helposti korjattavaan muotoon, esimerkiksi MS Office -tiedostona. Paperilla toimitettava teksti aiheuttaa lisäkustannuksia, sillä käyttöohjeessa on yleensä paljon kuvia, joiden skannaaminen ja sivujen taitto edellyttää paljon sellaista lisätyötä, jota valmiissa tiedostossa on mahdollista välttää. Mitä helpommin kääntäjä pääsee tekstiin ja sen osiin käsiksi, sitä nopeammin työ sujuu ja asiakas saa valmiin käännöksen käyttöönsä. Scriba ottaa kuitenkin tekstejä vastaan niiden formaattiin katsomatta.

Käyttöohjeen kääntämisen prosessi koostuu seuraavista vaiheista:

 • asiakkaan kanssa sovitaan käännöstoimeksiannon ehdoista (määräaika, taittaminen)
 • tiimin kokoaminen
 • tutkimustyö (käsitesanaston muodostaminen), kääntäminen ja lokalisointi
 • oikoluku ja kielentarkastus
 • muokkaaminen ja taittaminen sekä valmiin käännöksen viimeinen tarkastus
 • käännöksen toimittaminen asiakkaalle
 • asiakkaan antama palaute ja korjausten tekeminen
 • käännöshankkeen päättäminen.

Yhteistyö asiakkaan kanssa

Jokaisen käännöstyön osalta on tärkeää toimia yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tässä ovat lyhyesti sanottuna tärkeimpiä seuraavat asiat:

 • käsitteet tai yrityksessä käytettävä ammattikieli
 • jos mahdollista, käännettävän tuotteen tai palvelun tarkempi kuvaus
 • asiakaspalaute.

Se tarkoittaa sitä, että käännöksen kohderyhmän ja määräajan määrittelemisen lisäksi asiakkaan erikoistermien osalta antama palaute erittäin on tervetullutta. Kaikissa yrityksissä on muodostunut oma kielenkäyttönsä ja monissa on laadittu oma käsitesanasto, jonka kääntäjän käyttöön antamisesta on aina paljon apua.

Jos käsitesanastoa vielä ei ole, niin olemme valmiita laatimaan sellaisen ja tekemään siihen kääntämisen aikana lisäyksiä. On tärkeää, että käsitesanaston laatimiseen saadaan mukaan yrityksen kaikki toimipisteet tai tuotteiden jälleenmyyjät muissa maissa, sillä he pystyvät antamaan arvokkainta tietoa juuri kyseistä tuotteesta ja kyseisestä maasta. Jos olette jo Scriban kanta-asiakas, pystymme tarjoamaan toistuvien töiden osalta myös lyhyempää toimitusaikaa, sillä käsitteet ovat meille jo tuttuja ja asiakkaan toivomukset tiedossa.

Käyttöohjeiden käännöksissä on paljon apua myös siitä, jos kääntäjä saa itse kokeilla ohjeen kohteena olevaa laitetta, jotta hän voisi varmistua, että kaikki ohjeet ovat riittävän yksiselitteisiä. Koneen tai laitteen näkeminen ja kokeileminen helpottaa myös sen kuvailemista.

Odotamme aina asiakaspalautetta myös valmiista työstä, sillä se on koko käännösprosessin viimeinen vaihe. Yrityksen omien asiantuntijoiden tekemät korjaukset ensisijaisesti käsitteiden ja tyylin osalta auttavat myös meitä työmme tuloksien parantamisessa. Näin pystymme tekemään seuraavat käännökset paljon tarkemmin. Toisaalta Scriba ei pysty takaamaan käännöksen korkealaatuisuutta, jos asiakas on tehnyt työn valmistumisen jälkeen ja meidän kanssa keskustelematta siihen itse runsaasti korjauksia.

Käyttöohjeen kääntäjän pätevyys

Käännöstöiden käytäntö kertoo, että kääntäjän olisi yleensä käännettävä omalle äidinkielelleen, sillä oma kulttuuri ja kielen vivahteet ovat hänelle kaikkein tutuimpia. Toisaalta viron kieli on sellainen kieli, joita puhuvia ei ole maailmassa kovinkaan paljon, joten kääntäjiemme on oltava valmiita kääntämään myös muille kielille. Tämä on oikea kohta sen epäluulon poistamiseen, että vieraalle kielelle kääntäminen tarkoittaisi aina käännöksen huonoa laatua.

 • Ensinnäkin, koskaan ei voida väittää, että kaikki osaisivat kirjoittaa äidinkielellään kieliopillisesti virheetöntä ja sujuvaa tekstiä. Ei saa unohtaa, että kääntäminen edellyttää hyvää kirjoitus- ja ilmaisutaitoa ja kukaan ei voi odottaa, että ihminen, joka tuntee erinomaisen hyvin vaikka videonauhurin toimintaa, osaisi yhtä hyvin laatia ja kääntää sen käyttöohjeen.
 • Toinen asia on se, että kääntäjä on toiminut tietyn aihepiirin parissa jo useamman vuoden ja perehtynyt myös muun maan asiakirjoihin, käyttöohjeiden rakenteeseen ja kielenkäyttöön, ja hänellä on luultavasti riittävästi kokemuksia myös tekstin lokalisointiin.

Käyttöohjeiden lokalisointi

Käyttöohjeiden kääntämisessä on tärkeä osuus myös lokalisoinnilla eli aineiston kohdekielen kulttuuriin sovittamisella. Tässä tapauksessa on erilaiset tekniikat ja koneet huomioon ottaen merkitystä seuraavilla kohdilla:

 • sähköjärjestelmien poikkeavuuksien huomaaminen ja niiden huomioiminen
 • puhelinten erilaisten käyttötaajuudet
 • päivämäärän, osoitteen tms. kirjoitusmuoto.

Tuotteiden lokalisointi varmistaa niille paremman menestymismahdollisuuden vierailla markkinoilla, sillä tulevien asiakkaiden on helpompaa ymmärtää tekstiä. Asiakkaat myös suosivat yrityksiä, jotka pystyvät sopeutumaan paikallisiin tapoihin.

Lisäpalvelut

Käyttöohjeiden osalta tarvitaan usein kääntämisen lisäksi myös muita lisäpalveluita, mm. taittoa ja tekstinmuokkausta. Käytämme DTP:tä (Desktop Publishing) eli kuvaruututaittoa ja laadimme käännetyn aineiston täsmälleen asiakkaan toivomaan muotoon. Käyttöohje voidaan siten lähettää käännöstoimistosta suoraan painoon.

» Pyydä käyttöohjeen käännöstarjous…